• Ingredients: Gang Mei Gen Asprella Root, San Cha Ku Evodia, Wu Zhi Gan Vitex, Ban Lan Gen Isatis Root, Ju Hua Chrysanthemum Flower, Jin Yin Hua Honeysuckle Flower, Bo He Mint, Dan Dou Chi Soybean, Dan Zhu Ye Lophatheri Herba, Jie Geng Balloon Flower Root, Jing Jie Schizonepeta, Lian Qiao Forsythia, Lu Gen Phragmitis Root, Gan Cao Licorice Root, Niu Bang Zhi Arctium
  For: upper respiratory infections
  Directions: take 1-2 droppers with water on empty stomach twice per day until symptoms subside
 • Ingredients: Gui Zhi Cinnamon Root, Chai Hu Burpleurum, Da Huang Rhubarb Root, Fu Ling Poria, Ban Xia Pinellia Root, Ren Shen Ginseng Root, Huang Qin Scutellaria Root, Long Gu Dragon Bone, Mu Li Oyster Shell, Sheng Jiang Ginger, Da Zao Jujube, Ling Zhu Reishi
  For: anxiety and irritability 
  Directions: take 1-2 droppers with water on empty stomach twice per day
 • Ingredients: Jojoba Oil, Aloe Vera Gel, Vitamin C, Hyaluronic Acid, Frankincense Oil, Sea Buckthorn Oil
  For: deep hydration, anti-aging, nourishing skin cells
  Directions: apply morning and evening to clean skin
 • Ingredients: Ozonated Olive Oil, Frankincense Oil
  For: first aid for burns, scapes, eczema, pre-cancerous moles, anti-aging, arthritic pain
  Directions: apply directly to the skin as needed
 • Ingredients: Bai Shao White Peony Root, Gan Cao Licorice Root, Yan Hu Suo Corydalis, Ru Xiang Frankincense, Mo Yao Myrrh
  For: general pain, GI tract or menstrual cramps, tissue repair, restless leg syndrome
  Directions: take 1-2 droppers with water on empty stomach twice per day until symptoms subside
 • Ingredients: CBD oil, Peppermint Oil, Menthol, Camphor
  For: pain of injury, arthritis, headaches, migraines
  Directions: apply locally as needed

Go to Top